THÔNG TIN TRUYỆN

Ma Thiên Ký

Còn tiếp Tiên Hiệp Vong Ngữ 101 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Một tên ở vô số hung đồ lớn lên mệnh yểu thiếu niên, một người cùng ma cùng tồn tại thời đại, một cái có thể sai khiến ác quỷ, yêu linh Đại Thiên Thế Giới...

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Ma Thiên Ký