THÔNG TIN TRUYỆN

Mãng Hoang Kỷ

Còn tiếp Tiên Hiệp Ngã Cật Tây Hồng Thị 58 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Đầy hứa hẹn sinh tồn, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng yêu đấu bộ lạc mọi người.

Đầy hứa hẹn tiêu dao Trường Sinh, lịch tam tai chín kiếp, có chết Vô Hối tu tiên giả.

Càng có Khoa Phụ từng ngày. . .

Càng có Hậu Nghệ bắn Kim Ô. . .

. . .

Mà một ngày, Kỷ mỗ người đang một cái cường đại bộ tộc 'Kỷ thị' sinh ra . . .

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Mãng Hoang Kỷ